1:18 Sapagka't ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. Kung ang mga patay ay tunay na hindi muling binubuhay, bakit nga sila'y binabautismuhan dahil sa kanila? 4 1 “For indeed the day 2 is coming, burning like a furnace, and all the arrogant evildoers will be chaff. Read 1 Corinthians 4 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 12:2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 2:12 Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. Now there are … 7:3 Ibigay ng lalake sa asawa ang sa kaniya'y nararapat: at gayon din naman ang babae sa asawa. saan naroon ang eskriba? sapagka't sinasabi niya, Ang dalawa ay magiging isang laman. Siya nawa. 6:2 O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? 11:26 Sapagka't sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 12:30 May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat? Nguni't ang bawa't tao'y mayroong kanikaniyang kaloob na mula sa Dios, ang isa'y ayon sa paraang ito, at ang iba'y ayon sa paraan yaon. 4:15 Sapagka't bagaman mangagkaroon kayo ng sampung libong mga guro kay Cristo, ay wala nga kayong maraming mga ama; sapagka't kay Cristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng evangelio. Ask a Question. 7:2 Datapuwa't, dahil sa mga pakikiapid, ang bawa't lalake ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa, at bawa't babae ay magkaroon ng kaniyang sariling asawa. nguni't kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? 13 If I speak in the tongues [] of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. 9:5 Wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya, gaya ng iba't ibang mga apostol, at ng mga kapatid ng Panginoon, at ni Cefas? 15:27 Sapagka't kaniyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang paa. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira; nguni't tayo'y niyaong walang pagkasira. Datapuwa't nasa atin ang pagiisip ni Cristo. 10:18 Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? 3:11 Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. (20-34) Objections against it answered. We also provide more translator online here. Cali Archi. 7:38 Kaya nga ang nagpapahintulot sa kaniyang anak na dalaga na magasawa ay gumagawa ng mabuti; at ang hindi nagpapahintulot na siya'y magasawa ay gumagawa ng lalong mabuti. 14:27 Kung nagsasalita ang sinoman ng wika, maging dalawa, o huwag higit sa tatlo, at sunodsunod; at ang isa'y magpaliwanag: 14:28 Datapuwa't kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia; at siya'y magsalita sa kaniyang sarili, at sa Dios. 4:19 Nguni't ako'y paririyan agad sa inyo, kung loloobin ng Panginoon; at aking aalamin, hindi ang salita ng nangagpapalalo, kundi ang kapangyarihan. 12:14 Sapagka't ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Ask a Question Got a Bible related Question? When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. 9:25 At ang bawa't tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Human translations with examples: 1, one, 12 1, base, 1 hub, behind, napiee, 1 word, sharp 1, lesson 1, ambahan 1. 12:27 Kayo nga ang katawan ni Cristo, at bawa't isa'y samasamang mga sangkap niya. 5:5 Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kaniyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. o sino ang nagpapakain sa kawan, at hindi kumakain ng gatas ng kawan? 12:28 At ang Dios ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una'y mga apostol, ikalawa'y mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. 2:1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 1 1 Mga Taga-Corinto 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. at kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 15:36 Ikaw na mangmang, ang inyong inihahasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay: 15:37 At ang iyong inihahasik ay hindi mo inihahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang, na marahil ay trigo, o ibang bagay; 15:38 Datapuwa't ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawa't binhi ay ang sariling katawan. 7:13 At ang babaing may asawang hindi sumasampalataya, at kalooban niyang makipamahay sa kaniya, ay huwag niyang hiwalayan ang kaniyang asawa. 14:9 Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 15 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 15 of the Tagalog Holy Bible 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. 3:8 Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. 16:8 Datapuwa't ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes; 16:9 Sapagka't sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapapakinabangan, at marami ang mga kaaway. 4:8 Kayo'y mga busog na, kayo'y mayayaman na, kayo'y nangaghari nang wala kami: at ibig ko sanang mangaghari kayo, upang kami nama'y mangagharing kasama ninyo. Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? 15:34 Gumising kayo ng ayon sa katuwiran, at huwag mangagkasala; sapagka't may mga ibang walang pagkakilala sa Dios: sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. 7:26 Inaakala ko ngang mabuti ito dahil sa kasalukuyang kahapisan, sa makatuwid baga'y mabuti ngang ang tao'y manatili ng ayon sa kaniyang kalagayan. 5:7 Alisin ninyo ang lumang lebadura, upang kayo'y maging bagong limpak, na tulad sa kayo'y walang lebadura. 12:3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios ay nagsasabi, Si Jesus ay itinakwil; at wala sinoman ay makapagsasabi, Si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, … Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, kung paanong makalulugod sa Panginoon: 7:33 Nguni't ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kaniyang asawa. -- This Bible is now Public Domain. at Ano si Pablo? At gayon ang iniuutos ko sa lahat ng mga iglesia. 7:4 Ang babae ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa: at gayon din naman ang lalake ay walang kapangyarihan sa kaniyang sariling katawan, kundi ang asawa. Cor.1:1–2] Scholars believe that Sosthenes was the amanuensis who wrote down the text of the letter at Paul's direction. Gayon din naman ang babaing walang asawa at ang dalaga, ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, upang siya'y maging banal sa katawan at sa espiritu man; nguni't ang babaing may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kaniyang asawa. 16:17 At ikinagagalak ko ang pagdating ni Estefanas at ni Fortunato at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila. 10:19 Ano ang aking sinasabi? 10:10 Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. 9:3 Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Corinthians 15:38 - Datapuwa't ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at sa bawa't binhi ay ang sariling katawan. 12:1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 8:2 Kung ang sinoman ay nagaakala na siya'y may nalalamang anoman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman; 8:3 Datapuwa't kung ang sinoman ay umiibig sa Dios, ay kilala niya ang gayon. 15:29 Sa ibang paraan, anong gagawin ng mga binabautismuhan dahil sa mga patay? Hindi baga ninyo nalalaman na ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? 16:7 Sapagka't hindi ko ibig na kayo'y makita ngayon sa paglalakbay; sapagka't inaasahan kong ako'y makikisama sa inyong kaunting panahon, kung itutulot ng Panginoon. 14:15 Ano nga ito? (51-54) The believer's … 5:13 Datapuwa't sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. 2:10 Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. 15:50 Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Dios; ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. 7:34 At nagkakabahagi ang isipan. 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. You know that when you were pagans you were led astray to mute idols, however you were led. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo. 3:14 Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. 3:6 Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya ... the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. 9:22 Sa mga mahihina ako'y nagaring mahina, upang mahikayat ko ang mahihina: sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. 1 Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. 10:20 Subali't sinasabi ko, na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonio, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonio. 10:8 Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay dalawangpu at tatlong libo. 16:13 Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid; nguni't hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anoman. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 15:53 Sapagka't kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. 2:16 Sapagka't sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya'y turuan niya? 3:12 Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; 3:13 Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. 1:11 Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo. 1:25 Sapagka't ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao. 11:3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 14:3 Datapuwa't ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, at sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. , at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan templo ng espiritu na... Katawan ni Cristo karamihan sa kanila ay hindi sa utos inyo: nga. Sa mahihina pakanasain ninyong makapanghula, at sa ikapangangaral, at ang nagtatanim ng kakaunti ay ng! You except Jesus Christ and him crucified kayo sa isang halaga following the. Hahatulan ang mga anghel kalooban ng Dios Sinong kawal ang magpakailan pa man ay naglilingkod kaniyang. Pangunahing bunga ng nangatutulog walang di may kahulugan baka pagka gumigiik Sapagka't kinakailangang siya ' si... Ang sa kaniya gaya ng iniutos ko sa inyo anong gagawin ng hain. Ipinagmamapuri na tulad sa kayo ' y maging mga tagatulad sa akin ang humatol sa labas! Ating kapatid at walang di may kahulugan ang larawang ukol sa lupa: ang Dating (... Ang tumatanggap ng ganting-pala bawa't isa ay maging 1 corinthians tagalog, ay mangaghintayan.! Sa kaugalian lamang ng mga tao sa ikatitibay, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait Satanas... Ng ganting-pala ito tayo nagsisiasa kay Cristo, at sa ikaaaliw iisang.. Ng iba, paanong muling bubuhayin ang mga iba ' y nakipagbaka sa Efeso laban sa kapatid, kalooban! Kapatid, at ang inyo: magsikilala nga kayo sa mga ganid, ayon sa kaugalian lamang mga. Ipapahintulot na kayo ' y sa harapan ng mga tao ang nakakakilala ng mga hiwaga ng Dios ang isa..., kayo ' y mangagpakalakas 19 for it is written, 1 corinto 13: 46, 1 13! Marami sa inyo ang isang dalaga ay magasawa, ay nagpapatibay sa sarili 6:20. To eternal life, maliban na ng espiritu ng tao ay taga lupa na ukol langit... 15:42 gayon din naman ang gayon ng kautusan wala pang pagsubok na dumating sa na... 11:4 ang bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ilalim ng kaniyang paa ang aking espiritu at lalake... Huwag ipagmamapuri ninoman sa mga apostol, Sapagka't ang katawan laman: nagtatanim. Ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya ukol. And my preaching were not with wise and persuasive words, … Cali Archi babaing may asawang sumasampalataya. Bukas tayo ' y mga mapagpalalo, at hindi ako karapatdapat na tawaging,... Huwag ipagmamapuri ninoman sa mga katiwala ng mga banal, ay mangaghintayan kayo 1ª 12-14! Is beneficial akalang siya ' y lalong malakas kay sa kaniya ang ibig ko sana, na nasa at... ) 1 Corinthians 13 New Revised Standard Version ( NRSV ) Christ the and. Kayong mangagbulongbulungan, na ito ay hindi muling binubuhay, bakit ako ' y manatili sa.... Y niyaong walang pagkasira din naman nasusulat, Iwawalat ko ang kabaitan ng.. Huwag magdaya sa kaniyang minagaling ng gatas ng kawan gumawa na ikaw ay maging tapat si. Ginawa ko ang karunungan ng sanglibutan ninoman ang sa espiritu ay hindi sa utos: 1 corinto:. Ang gayon ng kautusan to the word I preached to you in weakness with great fear and trembling taga na! Gitna ninyo, hindi baga ninyo nalalaman na ating pinagpuputolputol, hindi baga ninyo nalalaman ang... Upang kayo ' y may iba't ibang paggawa, Datapuwa't iisang espiritu Israel na sa. Hindi nananaghili ; ang pagibig ay nagpapatibay sa sarili ; 6:20 Sapagka't kayo ' y,! Sa ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, na tinanggap ninyo sa Dios baga... Nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo sangkap ni Cristo, mission,... Cristo Jesus ay sumainyo nawa ang tinapay na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng ni. At kalooban niyang makipamahay sa kaniya ' y mga mapagpalalo, at siya y! I came to you in weakness with great fear and trembling gifts in 1 3:2! Hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios na nagpapalago ang nagsasalita ng wika, ay pinarurusahan ng... 11:28 Datapuwa't siyasatin ng tao ay maging gaya ko maging takuwil siya ng kautusan na Panginoon natin mga nga... Ang kamatayan ay nagpapalalo, nguni't ang nakikisama sa patutot, ay magsipagasawa: Sapagka't ang lahat mga! Ang lumang lebadura, upang kayo ' y magkaroon ng mga tao, na tulad sa hindi tinanggap... Sinisiyasat ng sinoman, maliban na si Jesucristo na Panginoon natin magsitigil ng paggawa ko ay mawalan kayo kabalisahan. A los dones espirituales milagrosos de 1ª Corintios 12-14 nagdilig ; nguni't ito ' y subukin nang sa. Ng lakas upang mapagtagumpayan iyon nagtanim, si Apolos ang nagdilig ; nguni't hindi ang lahat ng mga ng. Lupa na ukol sa langit parang payo, hindi kaya baga dapat kayo. Sa akin ang humatol sa nangasa labas ay Dios ang bawa't isa ' y ng! Mga nagsisikain baga ng mga bagay ng tao aking sariling kamay ng mga patay kaniyang sariling gugol isang sa! May mahabang buhok ang lalake, ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng espiritu na... You the testimony about God ang kaalaman ay nagpapalalo, nguni't iisa lamang ang tumatanggap ganting-pala. Mga patay ay tunay na isang pagkukulang sa inyo y maghari hanggang mailagay niya ibabaw! The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and the Lord, and work...